Email

info@emart.vn

Call us

(028) 3588 5678

Customer service

(028) 3895 5555

Telesales

0932 798 737

KÊNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH / BUSINESS ETHICS CHANNEL

● Bộ phận tiếp nhận: Kiểm toán nội bộ
● Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 08h30 đến 17h30
● Điện thoại: (028) 3588 6999
● Hotline: 0909 100 953
● Email: internal_audit@emart.vn

Your Name

Title

Enquiry Department

Email

Phone

Subject

Your Message

HOTLINEWe are getting your tip-off in 24 hours!